"VIS MEDICATRIX NATURAE"

Friday, January 30, 2015

World Heritage status voor Corvey Abdij..!

Corvey
 Het was me bijna ontgaan maar ik kwam in een Duitse krant een artikel tegen waarin gemeld werd dat de abdij als wereld erfgoed voor het nageslacht is vastgelegd, zeer interessant en verheugend daar de Raven in 822 met 
Adalhard van Corbie afstammen van deze abdij..

juni 2014

De ontvangst.


Tot erfgoed benoemd.

  Weltkulturerbe (D) Artikel 'die Actuelle'

 

Meer weten over   

 De Abdijen Corvey en Corbie

  Wednesday, January 28, 2015

  Ravestein

    De burcht te Heenvliet

     Hoe komt kasteel/Burcht Ravesteyn aan zijn naam..? Dat is nou een vraag die nog steeds onbeantwoord is gebleven, de ruïne te Heenvliet heeft die naam en dat is altijd al zo geweest lijkt het. Het is geen familienaam maar een samenstelling van Rave en Steyn, waarin 'steyn' staat voor stein of steen, in de betekenis van 'gemaakt van steen', een burcht of kasteel.
     Andere gebouwen in de regio hadden namen als 'Bleydesteyn, Blicksteyn, Leeuwesteyn en Wielesteyn.  Of de vroegere Heeren van Voorne (Oostvoorne) in deze periode iets te maken hadden met de bouw van déze burcht staat nergens vermeld, hun naam wordt nergens in verband gebracht en zou ook geen verklaring geven voor de naam van de Raaf die werd verbonden aan dit gebouw.

   ..."Heemvliet is een huijs ende Hooge heerljkheijdt twelk den naam gegeven heeft aan een branche van Voirne. 't Is een goed Hollands erfieen, bekend in de reeckenkaamer van Hollandt, als Heemvliet, Bornisse ende Swarte Wael. Dit huijs en heerlijkheid is uijt het geslagte van Heemvliet overgegaan in het geslagt van Cruijningen, omtrent den jare 1420, door huijwelijk van Jonkvrouw Elisabeth van Heemvliet, na haar broeders dood vrouwe van Heemvliet, met heer Adriaan van Cruijningen, ridder.”...   

   De ruïne in Heenvliet vertelt een geschiedenis die in steen is vastgelegd, maar niet alles. Er zijn verschillende 'lagen' te vinden die een bouwperiode laten zien. Een 'oorspronkelijke' basis waarop door de eeuwen heen een verwoesting werd hersteld of een nieuw gebouw werd neergezet. Niet alleen de natuur met haar vele verwoestende stormvloeden maar ook oorlogen, plunderingen en brandstichting hebben geen sporen nagelaten maar ze juist uitgewist... en dan is het lastig reconstrueren. Anderen vóór mij die zich ook hebben verdiept in de geschiedenis van de 'steyn' bezigen termen als: 'niet onmogelijk', 'waarschijnlijk', 'onbekend', 'er zijn geen gegevens'.... En ik kan er alleen maar een aantal mogelijkheden aan toevoegen, zonder enige 
  zekerheid.
   
    Indien Ravestein, zoals het nu gespeld wordt, vanaf de eerste steenlegging zo genoemd werd dan dateert de naam van het begin van de 13e eeuw. Dan hebben we het over 1220 - 1260, en dat valt precies in de periode (1220 - 1314) dat de abdij Ter Doest de scepter zwaaide over een groot deel van het gebied. Pas vanaf 1314 werd de Oosthoek weer eigendom van de 'Heeren van Voorne', en in de tussentijd was er 95 jaren lang flink wat werk verstouwd en gebouwd. (en daarna ook weer verloren gegaan). 

    De datering komt overeen met de restanten van een 13e eeuwse woontoren met een kerkhof die bij archeologische graaf-werkzaamheden in de Ravense Hoek werden blootgelegd (Nieuwenhoorn), daar werd gesproken van een dependance van het Vlaamse Cisterciënzer-klooster Ter Doest, wat geen link legt naar de naam Raaf of Corvus, niet in naam of afbeelding. Dat er vóór de bedijking en bouw van de Cisterciënzers al een abdij heeft gestaan lijkt onwaarschijnlijk op een eiland dat regelmatig werd weggevaagd en door kleilagen bedekt, (maar een vroeg klooster van de Corvey Abdij vóór de 12e eeuw of een latere aan het begin van de 14e eeuw is echter niet uit te sluiten met de Ravense Heuvel als 'Motte' (terp) voor een burcht of klooster... en datzelfde gaat op voor eerdere grondleggingen van burcht Ravestein. Als hoogste punt op het toenmalige eiland zal het ooit begonnen zijn met een lichtbaken voor de scheepvaart. Maar waarschijnlijker is het toch dat een latere 'lichting' Raven hier hun naam aan heeft verbonden). 
   
  Een Motteburcht, soms werd de Motte ook als uitkijkpost of lichtbaken gebruikt. 

     Het is vnl te wijten aan de enorme natuurrampen zoals de Grote vloed van  van 1214 en kort daarop die van 1219 die zoveel schade hebben aangericht dat er letterlijk geen steen meer op de andere bleef. En alles wat opnieuw was opgebouwd en ingedijkt op de restanten van eerdere aanbouw kreeg het nog eens zwaar te verduren tijdens De Valentijnsvloed in 1375 die de nieuwe bedijkingen van de laatste 10 jaren op de proef stelde.. en de reeks van St.Elisabethsvloeden van 1404,1421 en 1424 en nog velen daarna.
      Heenvliet kan gerekend worden tot een van de oudste gebieden op Voorne, het was ook vrij hoog gelegen, oorspronkelijk ongeveer 1 meter boven zeeniveau. Volgens metingen bij Voorne is vastgesteld dat het zeeniveau gemiddeld zo'n 25 cm per eeuw steeg (plus dat het land inzakte door verticale druk van bedijking, bebouwing en inklinking). Het oude land van Heenvliet en Abbenbroek ligt nu meer dan 2 m beneden A.P. ..!!!

     De voortgaande maaivelddaling begon tegen het einde van de 15de eeuw de veenpolders serieus parten te spelen. In de veenrijke Polder Heenvliet was reeds omstreeks 1450 de daling/inklinking al zodanig dat men het water ook bij de laagste ebstand nauwelijks nog kon lozen op de Bernisse. Ook intensieve bemaling in een polder kan tot een bodemdaling leiden.

    In 1214 werd het eiland Voorne in tweeën gesplitst door de stroom 'de Suthmare', de latere Goote naar Den Briel. Daardoor ontstonden de twee eilanden Oosthoek en Middellant. 
     Middellant wordt genoemd in een oorkonde van 29 Juni 1220, toen Diederik van Voorne het schonk aan de Abdij ter Doest te Vlaanderen omdat zij zeer behulpzaam waren bij de drooglegging, herstel en nieuwe bedijking na de laatste zware stormvloed van dat seizoen (het land had 6 jaren onder water gestaan, vnl door achterstallig dijkonderhoud). 

    Oosthoec komt voor in een oorkonde van November 1229, waarbij Hendrik van Voorne het gehele eiland schenkt aan deze zelfde abdij. Wanneer de archeologen een vroegste datering van 1220/30 vinden als basis voor zowel de burcht Ravestein als voor de overblijfselen nabij de Ravense Heuvel dan lijken de kloosterlingen uit Vlaanderen onlosmakelijk verbonden met de verdere ontwikkeling van de gebieden. Of er ooit samenwerking is geweest met de abdij van Corvey is nergens vastgelegd maar is zeker niet uit te sluiten. Waarschijnlijker is het echter dat de Hanzelieden, onder wie de Raven, zich in het project gemengd hebben ....! 

    Nederland zag er ooit anders uit dan we het nu gewend zijn, het gehele kustgebied was toen nog water met wandelende zandplaten en kreekruggen die dan weer aangroeiden en dan weer wegspoelden en na iedere zware vloed weer een ander aanzicht boden met nieuwgevormde geulen en stromingen... 

   Hier de  delta van Schelde, Maas en Rijn vóór het jaar 1000, waar Antwerpen en Brugge belangrijke bestemmingen waren..
   De scheepvaartroute binnendoor, 'onder de Wadden door' via het Grote Al Meer of Zuiderzee
  Holland en Zeeland in 'aanbouw'.. en meer scheepvaart langs de kust. De binnenvaart werd 'omzeild'.
   Vanaf het midden van de twaalfde eeuw (1140) ontstonden rond de Noord- en Oostzee samenwerkingsverbanden van Duitse kooplieden.
    "Het Zweedse eiland Gotland was aanvankelijk het centrum waar handel met lokale handelaren werd gedreven door kooplieden uit Denemarken, Lübeck en later Westfalen. Van Gotland uit werd ook handel gedreven met Engeland, Vlaanderen en Novgorod, dat al in 1190 een Duitse vestiging had.


  In 1241 vormde Lübeck, de stad die toegang had tot de viswateren in zowel de Noord- en Oostzee, een alliantie met Hamburg, dat de zoutroutes uit Lüneburg beheerde. Deze geallieerde steden verkregen de macht over de vishandel, voornamelijk op de vismarkt van Skåne. Keulen voegde zich bij hen na de algemene vergadering in 1260. Hendrik III van Engeland gaf de Hanze van Lübeck en Hamburg in 1266 toestemming om in Engeland handel te drijven

  Vanuit het bisdom Münster, dat een dikke vinger in de pap had, hadden de leden van de invloedrijke Ravenfamilie uit RheinlandWestfahlen zich al vroeg langs de gehele route verspreid om handelsposten op te richten...

    Kaufmannshanse, 
  een groep, gezelschap, organisatie.

    De Duitse Hanze (Hanse) was de belangrijkste en bekendste bond in die tijd en groeide uit van een koopliedenassociatie tot een stedenverbond, het bestond ooit uit zo'n 200 steden langs de Oostzee en de Noordzee met Lübeck als centrum.. De meeste plaatsen (130) hadden een associatieverdrag de 70 anderen waren werkelijk 'Lid'. .

     De Hanse verwierf een monopoliepositie in het handelsverkeer door het opkopen, vervoeren, en verkopen in de afzetgebieden van oa metalen, granen, hout, huiden, wol, wijn, zout en kruiden. Daarnaast verwierf zij het recht van stapel in de havens waar deze producten voor verscheping en ontscheping werden verzameld en opgeslagen.


     De grote Hanzesteden, Gemeene of Principaalsteden genoemd, zochten voor de handel contact met kleinere dorpen en steden in het achterland. Deze plaatsen waren de Bijsteden De grotere/hogere eilanden in de delta die op de route lagen kregen een bedijking, er werden lichtbakens en nederzettingen gebouwd er werden havens gegraven en er kwamen opslagpakhuizen voor handelsvoorraden. Houten gebouwen brandden nogal makkelijk af en waren ook vaak het doelwit van piraten, daarom werd later gekozen voor steviger materiaal en uitgebreidere veiligheidsmaatregelen zoals een gracht om een stenen burcht, een ophaalbrug met valhek, geschutsopeningen met bewapening in de torens... 


     De oudste fundamenten van de ruïne te Heenvliet lijken te wijzen op een oorspronkelijk nogal stevig gebouw van flink formaat en stevige muren. Maar het heeft een afwijkende bouw vergeleken met restanten van andere burchten uit die periode op de eilanden, maar ook in vergelijk met andere gebouwen in geheel 'de Lage Landen'..


    In Nederland is een toren met de toegang op maaiveldniveau een uitzondering. Net als in de meeste territoriale gebieden in Europa bevond de toegang zich normaliter op het tweede en dus hogere niveau.. Gezien de stijging van de waterspiegel, maar vooral ook door het 'inzinken' van de bodem, stond het gebouw oorspronkelijke ruim boven de vloedlijn en leek een hogere ingang mogelijk niet noodzakelijk....


    Het kasteel onderscheidt zich van de andere Nederlandse torens door het hebben van ronde hoektorens. In het buitenland (oa Duitsland) zijn echter wel verscheidene voorbeelden te vinden.

    De opname van een valhek in een residentiële toren is voor Nederland en Vlaanderen uniek en uitzonderlijk. Valhekken waren ook internationaal gezien een zeldzaamheid en bleken rond 1230 een, nog niet veel gebruikt, militair wapen te zijn geweest. Dit in combinatie met een ophaalbrug doet meer denken aan een stadspoort waarachter grote belangen te verdedigen waren.
    Gezien de vele malen van heropbouw, (latere verbouwingen en aanvullingen, nog meer vernielingen door vloed, brand, piraterij maar vooral ook oorlogen met volkeren als Germanen, Franken, Friezen, Saksen, Vikingen, Spanjaarden en godsdiensttwisten), is nauwelijks meer te spreken van een 'oorspronkelijk' gebouw en is ook moeilijk vast te stellen wie verantwoordelijk was voor welke fase van constructie. De afwijkende bouw doet vermoeden dat er sprake is van buitenlandse invloeden en dan lijkt Duitsland het aangewezen land. 

       De oudste vermelding van het beroep 'Hanzekoopman' in onze familie-stamboomreeks dateert van 1345, als Hennekin Rawen uit Dortmund zich als Hansekaufmann in Danzig vestigt, daarvóór was de familie al uitgebreid vertegenwoordigd onder de handelslieden maar bestond de term Hanse-kaufmann nog niet.......
   

   Hennekein Rawen, 
   (zoon van Gottfried Rave die al in 1305 als oa 'Fernhändler in Dortmund goede internationale zaken deed). 
     
     Het Huis van de Raven was een hechte maar ook zeer invloedrijke familiegroep uit Münster, afstammelingen van de Corvey/Corvus dynasty, met hoge ambten en bevoegdheden zoals Rechter, advocaat, burgemeester, gouverneur, raadgever, minister, met Graf Friederich Rave von Canstein (1380-1449), die in 1415 in de adelstand werd verheven. 

    Een handelspost op de ontwikkelende eilanden in de rivierendelta moet heel aanlokkelijk geweest zijn vooral ook omdat de handel naar Engeland verder aantrok met een hoogtepunt toen Londen toetrad tot de Hanse in 1266. De eilanden vormden niet alleen een veilige haven bij slecht weer maar waren naast opslag en overslag ook nog eens producenten van granen, hennep(touw) en gerst. De gebieden waren uitstekend geschikt voor begrazing en daar maakten de herders dankbaar gebruik van, zij moesten wel zorgen dat ze zo nu en dan letterlijk hun schaapjes op het droge hadden en verdienden zo met het wolscheren... De visserij was een belangrijke sector.


     Op strategische punten werd begonnen met de bouw van handelsnederzettingen, waarvan de belangrijksten in de loop der tijd uitgroeiden tot een beveiligde veste. Naast Oostvoorne waren dat Den Briel aan de monding van de Suthmare (Goote) en Heenvliet aan de Bernisse. Beide plaatsen lagen eveneens gunstig langs de Maas... Op de Oosthoec (het huidige Nieuwenhoorn) zijn dus zoals gezegd ook de restanten gevonden van een klooster/abdij nabij de Ravense Heuvel, hoogstwaarschijnlijk dus een oude motte. Hellevoetsluis bestond toen nog niet... 

      Vanaf deze tijd (1220) kan eigenlijk pas gesproken worden van serieuze landwinning en verminderde het aantal 'wandelende eilanden' in het gebied. Sedimentatie, opwas en aanwas werden gecontroleerd via diverse bedijkingen (oa ringdijken) met sloten en sluizen. Kleinere eilandjes werden met elkaar verbonden, opgeslibde schorren direct begraasd. Bezinksel bleef achter de dijkjes en het heldere vloedwater werd bij eb afgesluisd. Klei en zand kregen kans zich af te zetten en het land groeide, maar tegelijkertijd moest het ook omhoog vanwege de constant stijgende zeespiegel, dus de slibaanwas werd afgegraven om het land te verhogen. Geen graafmachines, dus alles geschiedde met mankracht en een schep, kruiwagen en paard-en-wagen voor 't vervoer. Andere bouwmaterialen zoals stenen moesten per 'platbodem' over water worden aangevoerd. 

    Heenvliet zal als hoogste strategische punt aan Maas en Bernisse de voorkeur hebben gekregen om een stevig  'hoofdgebouw' neer te zetten en dat zal niet veel gelijkenis vertoond hebben met de bouw van wat nu de ruïne is.. Daarvoor zijn er na die tijd te veel stormrampen overheen gegaan die de historie hebben vernield. Datzelfde gaat op voor de bebouwing op de Oosthoek. 


    De Heeren van Voorne leken opgetogen te zijn met de successen van de Vlaamse monniken bij het droogleggen van het verdronken Middellant na 1220. Zo zeer zelfs dat zij het eveneens natte Oosthoek in 1229 ook aan de abdij schonken, al dan niet met hun recht als Heerschap op 10 of 15% van het ontgonnen gebied. Niet vermeld maar wel waarschijnlijk is dat de abdij, of andere belanghebbenden, tevens rond die tijd machtigingen of zeggenschap over de Heerlijkheid van Heenvliet kregen.  Veel kostbare arbeid werd maar al te graag uitbesteed.. Het blijft een duister gebied, niet een onbeschreven pagina maar een verdwenen blad. Maar het ging om het ontginnen van land, het vergroten van het grondgebied en daarmee de invloed van de Graven van Holland....


     De monniken zullen eerst voor zichzelf een onderkomen hebben opgericht: een motteklooster (huidige Ravense Heuvel), en om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien een kloostertuin met gewassen en kruiden, een begraafplaats... Dat past in het plaatje van de archeologie van de Oosthoek. De iets recentere datering van rond 1260 voor één van de bouwfasen van Ravestein zou kunnen betekenen dat de Raven verder zijn gegaan met/op de basis die gelegd zou kunnen zijn door de Voornse Heeren, en door de Vlaamse kloosterlingen.  Gezien de Germaanse bouwtrekken van de burcht lijken de Raven hier een rol te hebben gespeeld hetgeen de naamgeving in deze periode zou plaatsen. 


     Met zo'n groot gebied erbij zal er toch behoefte aan mankracht zijn geweest, de monniken bezaten de kennis en de expertise maar konden toch onmogelijk fysiek overal aanwezig zijn dus alle hulp van buitenaf zal welkom zijn geweest. Daarbij kwam dat ook Vlaanderen dezelfde zware stormen kreeg te verduren en 'all hands' nodig had..  


   In de periode van 1229 tot 1314 maar ook daarna, ligt dus de inzet van Duitse Hanzelieden voor de hand die daarmee kenmerken van de Germaanse cultuur en bouwstijl inbrachten. 


    Er zal veel voorbereidend werk verricht zijn eer men tot de bouw van kastelen overging. Die moesten stevig zijn, bestand tegen de tand des tijds en het zoute water en veilig tegen piraten en andere indringers... Wel, Ravestein is robuust met buitenlandse trekjes. Het was naast een degelijke residentie mogelijk ook een opslag voor de duurdere handelswaar (edelstenen, edelmetalen ed) hetgeen valhek en ophaalbrug zou verklaren.     Het is onbekend of de Ravenfamilie na 1314 het kasteel nog gebruikte, het gehele gebied ten oosten van de doorstroom werd toen weer eigendom van de Heeren van Voorne. Ook van een verder langdurig verblijf op Oosthoek zijn geen documenten gevonden, een invloed van minstens een eeuw lijkt zeer waarschijnlijk, er zullen diverse generaties geleefd hebben en wellicht enkele honderden jaren lang hun stempel hebben gedrukt op de kaart van Voorne, logisch lijkt het om hun huisvesting te situeren in een gebied dat ooit bekend stond als Ravenhoek/Roafenhoek 'Roofen Hoec', 

     Eventuele terugkeer later naar Münsterland zou ook te maken kunnen hebben met politieke gesteldheden in het thuisland waar het Bisdom Münster veel aan invloed moest inleveren terwijl ook de Raven-dynastie moest inboeten. Een aantal flinke verwoestende stormen die de eilanden nog teisterde in 1334 (St.Clemensvloed), of de serie Elisabethsvloeden vanaf 1404, of die van nóg een eeuw later, kunnen mogelijk de gehele familie hebben weggevaagd, of epidemieën van dodelijke ziekten zoals griep, mazelen, pokken, tyfus en de pest. Menig schip 'bleef op zee'. Er waren geregeld oorlogen /onlusten tussen Holland, Zeeland en Vlaanderen. Hoekse en Kabeljouwse Twisten onderling en internationaal met Engeland, Frankrijk en Spanje. De familie wordt later niet meer vermeld.

     ...maar zij hebben in die tussentijd hun naam verbonden aan het kasteel Rave-steyn, nu een ruïne, en er werd een handelsweg aangelegd op de Oosthoek die nog steeds vanaf de punt in het noorden (Ravense Hout) het gehele eiland doorloopt en verdergaat tot het midden van het eiland 'Den Hoorn' (Oudenhoorn). Deze weg wordt nog steeds de 'Ravense weg' genoemd, waar ooit een verhoging lag die Ravense Heuvel heette ligt nu een rotonde. De nieuwgebouwde wijk heet Ravense Hoek.

  *****

     In 1693 kwam de vogel opnieuw naar de eilanden toen Barent Janse de Rave (1654-1710) uit Münster zich in Spijkenisse vestigde, een vrouw uit Geervliet huwde en het beroep van wever ging uitoefenen. De volgende generatie groeide op in Heenvliet...... dat kan geen toeval zijn.


  The Raven has landed... Zie deel: Spooren-van-Raven-op-Voorne.


  Sunday, January 18, 2015

  Siamese conjoined twins.

  -->

  The World's Oldest Conjoined Twins

  There's a tendency to look back on the era of Elephant Man-style travelling freak shows with an air of moral superiority, as if society has evolved past the point of gawping at anyone 'different'.

  World's oldest conjoined twins Extraordinary people: World's oldest conjoined twins, link
  Donnie and Ronnie have spent their entire lives facing each other, joined at the base of the sternum down to the pelvis. They spent three decades as a sideshow attraction, the best way their father could find to support his family of nine. But, refreshingly, they had nothing but fond memories of the experience: it made them feel special.
  There was a slightly spurious 'trip of a lifetime' drama sub-plot as the brothers achieved their ambition to see the Dallas Cowboys.
  But what this was really about was the power of love: the brothers' grudging affection for each other and the love they shared with devoted younger brother Jim, who cared for them every day while holding down a full-time job. The lack of self-pity on show was humbling.
  Other conjoined in:


  Abigail en Brittany Hensel uit het Amerikaanse Carver County kwamen in 1990 als Siamese tweeling ter wereld. Artsen geloofden niet dat ze het zouden overleven. Een operatie om de meisjes te scheiden, vonden dokters te riskant. Nu zijn de vrouwen 18 jaar en naar eigen zeggen erg gelukkig. Toch hebben ze een grote wens: een kind krijgen.


  Eén baarmoeder
  De tweeling heeft veel dubbele organen - twee harten, twee magen, vier longen - maar slechts één baarmoeder. Ze delen hetzelfde bovenlijf. Toen Abigail en Brittany 15 maanden waren, leerden ze gezamenlijk lopen.

  Autorijden
  Hun hele leven staat in het teken van teamwork. Ze spelen de piano en basketbal. Op hun 16de haalden ze hun rijbewijs. Apart van elkaar; figuurlijk dan. Ze namen twee keer deel aan het rijexamen. Tijdens het rijden bedient Abigail de pedalen en de versnellingen. Brittany doet de knipperlichten en het licht.

  Man vinden
  Beide meisjes hebben nu een grote droom: moeder worden. Medisch gezien is het mogelijk. Ontbreekt alleen nog een man... (eb)


  DEN HAAG (GPD) - De kans op de geboorte van een Siamese tweeling is zeer klein: slechts één op de 200.000 keer. Nog veel zeldzamer is de kans op de geboorte van een tweeling met het craniopagus parasiticus-syndroom, waarbij een van de lichamen zich nooit verder heeft ontwikkeld dan een hoofd met kleine romp. Van het fenomeen zijn wereldwijd tien gedocumenteerde gevallen bekend. De documentaire Geboren Met Twee Hoofden, vanavond uitgezonden op RTL4, volgt zo’n speciale tweeling: Manar en Islaam Maged.


  Toen de Egyptische tweeling op 30 maart 2004 op de wereld werd gezet, stonden de artsen versteld. Eerdere scans wezen duidelijk uit dat moeder Naglaa Mohammed Yehiya een tweeling zou krijgen, maar op zo’n speciale tweeling had niemand gerekend. Het tweede lichaampje van dochtertje Islaam bestond namelijk uit niet meer dan een compacte romp zonder armen en benen. Ook bleek ze vitale organen, waaronder het hart en de longen, te missen. Dit maakte haar volledig afhankelijk van haar zusje Manar, al toonde ze - door te lachen, huilen en met haar ogen te knipperen - wel tekenen van een eigen bewustzijn.
  Op welke manier komt zoiets tot stand? Het craniopagus parasiticus-syndroom ontstaat wanneer het bevruchte eitje zich splitst om een eeneiige tweeling te vormen. In normale omstandigheden vindt dit proces plaats na tien weken. Bij de Egyptische moeder splitste het eitje zich pas na dertien weken, waardoor er zich een Siamese tweeling ontwikkelde. Omdat het kleine hartje van Manar niet genoeg bloed kon rondpompen om beide lichamen levensvatbaar te houden, ontwikkelde het tweede lijfje zich nauwelijks. Dit in tegenstelling tot het tweede schedeltje en de hersenen, die zich wel normaal konden ontwikkelen door de vergroeiing van beide hoofdjes.
  Dat Manar en Islaam überhaupt het levenslicht zagen, was al een groot wonder: de Egyptische tweeling werd zes weken te vroeg geboren en de medische wereld kende hiervoor maar twee gevallen van baby’s met craniopagus parasiticus die hun geboorte ook daadwerkelijk wisten te overleven. Voor de tweeling betekent dat echter niet het einde van hun lichamelijke problemen, zo laat de documentaire zien. Zij moeten, ook na hun geboorte, iedere dag vechten om te overleven.

  Zo heeft Manar’s hartje de zware taak om twee lichamen in leven te houden. Dat lukt, maar met veel moeite. In haar eerste tien maanden tijd krijgt ze vijf hartaanvallen en diverse infecties te verduren. Om Manar te redden, moet ze worden gescheiden van de onderontwikkelde Islaam. Op 19 februari 2005 volgen medici en media over de hele wereld, via een rechtstreekse videoverbinding met de operatietafel, deze riskante en bijzondere ingreep.
  De documentaire Geboren Met Twee Hoofden - eerder uitgezonden op de Amerikaanse en Britse televisie - brengt niet alleen een gedetailleerd verslag van het leven van deze bijzondere Siamese tweeling, maar geeft de kijker ook stof tot nadenken over de aard van identiteit. Kan het onderontwikkelde deel van de tweeling wel worden beschouwd als een individu met een eigen identiteit? En is er in dit geval eigenlijk wel sprake van een tweeling of eerder van één, dan wel zwaar gehandicapt, kind?

  * foto..
  De peuter is geboren met vier armen en vier benen. Het meisje, Lakshmi Tatma, is een soort Siamese tweeling; aan haar bekken zit een niet volgroeid tweelingbroertje of -zusje vast, zonder hoofd. Een team van 30 chirurgen hoopt de operatie in 40 uur uit te voeren. Een nier en de ruggengraat moeten worden gescheiden.

  Reïncarnatie

  Veel dorpsgenoten van Lakshmi zijn niet blij met de operatie. Het meisje is vernoemd naar de Hindu-godin Lakshmi, die ook meerdere ledematen heeft. Veel Indiërs denken dat Lakshmi de reïncarnatie van deze godin van de welvaart is.
  .foto
  In de Filipijnse hoofdstad Manilla is dinsdagavond een Siamese tweeling geboren. Dat heeft het ziekenhuis waar de twee meisjes ter wereld kwamen woensdag bekendgemaakt.De tweeling werd geboren door middel van een keizersnede. De hoofden van de meisjes zijn niet met elkaar vergroeid, maar de baby's delen een lichaam.Een woordvoerster van het ziekenhuis omschreef de gezondheidstoestand van de tweeling als zorgelijk. De meisjes zijn ter observatie overgebracht naar de hartbewaking.Artsen waren verbaasd toen de tweeling werd geboren, omdat foto's niets opmerkelijks te zien hadden gegeven. De 29-jarige moeder van de meisjes had al vier kinderen, onder wie geen tweelingen.Vorige week werd in Indonesië een Siamese tweeling geboren die op vergelijkbare wijze was vergroeid. Die twee jongetjes overleden na vijf dagen, toen organen het begaven.

  Baby with 2 faces.
  .

  .

  Friday, November 21, 2014

  Sodium bicarbonate, Baking soda (Natriumbicarbonaat of Zuiveringszout) to treat cancer..!

      You probably heard of it and maybe even use it yourself, in the kitchen or as medication. Baking soda or sodium bicarbonate is a conventional medicine in the treatment against heartburn or high acidic levels in the blood, it fights the acid so to say and creates a reaction that causes the pH to go up, (potenz of Hydrogen, a figure to express the acidity or alkalinity of a solution on a logarithmic scale on which 7 is neutral, lower values are more acid and higher values more alkaline..). Now there's a difference between the acidity in your blood and in your stomach..! The level in the blood is pretty constant and it will take a while to change, the stomach however shows lower- and higher readings every moment, depending on the kind of food or medication.When used orally the soda will react immediately with anything sour inside the stomach, the lower the pH the stronger the reaction. I did some tests myself with a teaspoon of soda in a glass with a bit of tap water, of apple juice and of Apple Cider Vinegar. The reactions were different as I expected to be, in the neutral water there was no other reaction but the solution of the soda after stirring, the apple juice showed some more action, bubbling like a softdrink,    the vinegar however became one bustling foam, I tasted all three of them, the water tasted not salt but a bit snappy, not too bad at all. The juice lost all of its flavour and taste, while the vinegar made me rinse my mouth, it tasted very bitter and salty. 

      So it's very clear that the contents of the stomach determine the strength of the reaction. It also explains why many people feel uncomfortable after using the soda to treat a heartburn, at that moment the stomach is very sour and the reaction at its strongest..!
      In that case you should use a very low dose or nothing at all, and wait with the treatment until your stomach has calmed done, better to drink a lot of water before adding any bicarbonate in it.. by that time your pH (blood) might be up to a neutral 7. (7.4 is ideal for humans). Once you feel better you may start a therapeutic usage, if necessary (frequent heartburn) . . No more than half a teaspoon a day to begin with, after a week you may double that dose for an other week. And be aware of the interaction with medicines..!!!
    Now why would you increase your pH over the neutral 7..?? Well, there's a lot written already about the benefits Chemo-patients had after using Sodium bicarbonate, especially when the body pH was raised up to 7.5 or some points higher. And cancer patients tell their stories about shrinking or even vanishing tumors
  'One of the much-overlooked details of cancer cells is that they thrive in a low oxygen environment.'All cancer patient without any exception, had an acidic blood pH. 
  Cancer cells die when the environment is too alkaline 
   In just a few weeks the results will be noticeable, new cancer cells don't develop and the old once starve to death due to lack of food, that simple..
      Of course the Pharma's aren't happy with such an effective and cheap medicine and they will make you believe it's a hoax.! Well, it's NOT.

     Please read this extensive article about the truth..!!!