"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Wednesday, October 7, 2015

Diederik van Voorne en Diederik Rave, waren zij één en de zelfde persoon..?


Diederik van Voorne en Diederik Rave..

  Beide namen was ik al tegengekomen bij mijn speurtocht naar de lokale geschiedenis op Voorne en Putten, en naar de herkomst van de familienaam Rave in dit gebied. Niet eerder had ik de link gelegd dat het wellicht om dezelfde persoon kon gaan. Maar nu, nader tegen het licht gehouden, zijn er zoveel overeenkomsten en parallellen tussen deze twee personen dat ik deze mogelijkheid opper..

  Chronologisch kan ik beginnen met Diederik Rave, mijn stamvader van moederskant, vanwie de oudste vermelding teruggaat naar 27 mei 1220 waar hij in functie als jurist/senator een oorkonde als getuige mede- ondertekende betreffende het afstaan/schenken van onroerend goed van het Aegidiusklooster te Münster aan derden. 

  In het Latijn luidt zijn naam: Tidericus Corvus, in het Duits Dieterich Rabe en in 't Hollands: Diederik- of Dirk Rave..  Een maand later op 29 juni 1220 wordt op het eiland 'Voorne' een document ondertekend, waarin in een oorkonde het gebied Middellant aan de abdij Ter Doest wordt geschonken. Dit zou (mede) ondertekend/geconfirmeerd zijn door ene Diederik 'van Voorne'  Ook wel graaf Dirk 'van Holland' genaamd en er is melding van graaf Willem I van Holland als medebezegelaar.
  Deze en andere transacties waren het directe gevolg van een Giftbrief van Koning Frederik II  dd. 26 april 1220 . De oorkondenboeken maken ook gewag van een groot aantal wetswijzigingen en verleende gunsten direct na die publicatie, dit alles met het oog op zijn aanstaande kroning tot keizer van het Rooms-Duitse rijk op 22 november van datzelfde jaar. De gevolgen waren merkbaar in geheel het invloedsgebied van Münster/Corvey, met name in Westfalen en Saksen, van waaruit de 'heerschappij' zich over de lage landen had verspreid middels huwelijken tussen de hogere adel. (zie hieronder bij de update)

 In de vermeldde bronnen heb ik aanwijzingen gezocht, en gevonden, voor nauwere contacten en samenwerking tussen de Abdij Corvey/Münster en de Zuid-Hollandse eilanden, met name Voorne en Putten. Zeer hechte banden bestonden er ook met de Abdij ter Doest. De vele hiaten in de geschiedschrijving rond de beoogde periode, bieden ruimte aan een invulling waar de oorsprong van 'Ravennaam' in de regio kan worden verklaard, en die personen vanwie weinig of niets bekend is een afkomst geeft.

  Het waren woelige jaren met 4 Kruistochten achter de rug,  een 5e Kruistocht nog gaande (1213-1221, en de 6e komende 1228, en de deelname van 'de Hollanders'  olv graaf Willem I van Holland vanaf 1219 waar een flink deel van de plaatselijke adel zich een (onder)officiersfunctie op één van de honderden schepen wist te bemachtigen. Velen keerden niet terug, vaak waren er meerdere slachtoffers binnen één familie. Vaders, zonen, ooms, neven... Dat had ook gevolgen voor de opvolging, door een tekort aan mannelijke opvolgers en, op een enkele jongere  broer na, waren dat vaker tantes en zussen of een waarnemend voogd voor een te jonge zoon..  De geschiedschrijving toont hier hiaten en er heerst verwarring wie nu welke functie heeft, is het nu 'zoon Willem' of 'broer Willem', I, II of II..? Van Holland, van Voorne, van Zeeland..??? Ik heb een aantal zaken naast elkaar gelegd.

****          
'Vanuit de nevel duiken zij plotseling op. Hun afkomst is nog steeds onbekend...' 
Was Dirk een 'vroegere vazal van de kerk'..?

  
  De verwijzing 1) (pdf pagina 185)

.....

  Oorkonden in die tijd waren zeer belangrijke documenten die door een aantal prominente getuigen werden getekend en door een bestuurder bezegeld. Het belang blijkt ook uit de kopieën die ervan werden vervaardigd (5 of 6 was geen uitzondering) om in andere archieven op te slaan. Niet altijd was zo'n kopie op dezelfde datum bezegeld maar betrof het een later (hand)schrift dat door de administrateur werd overgeschreven (met de nodige errata) en kon aanvullingen bevatten of in een andere taal gesteld. Meestal Latijn naast Duits, Hollands en Frans. 
******
Voorne,
 (land)heren en (burg)graven

In de oorkondenboeken van de diverse bisdommen wordt het gebied in het Latijn als Vorne en als Vorren geschreven.

Archief de heren van Voorne (pgn 8/10)
"Een vertroebeld beeld"  
'De tussenliggende jaren zijn dankbaar door dwalende genealogen benut om luister van de heren van Voorne extra kracht bij te zetten..'

 Eén van de genoemde Hugo's uit die tijd is de zoon van Alardus de Rochainge, ( Hugo fils d'Alard de Rochainge ) de plaats Rockanje werd naar hen vernoemd. d'Alard is een Franse verbastering van Adalhardus, de naam van de stichter van de abdij Corvey..
https://books.google.nl/books?id=PGFAAAAAcAAJ&pg=PA102&lpg=PA102&dq=rochainge&source=bl&ots=HCyJ6JK1ZS&sig=24_T65bV-dci24tCCg6CSltu2J8&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3h4Lq48TKAhVBthQKHTxkCdAQ6AEISzAH#v=onepage&q=rochainge&f=false

  Van Alardus de Rochange wordt in een oorkonde uit 1220 gezegd dat hij 6 jaren in het gebied verbleef, (hier gespeld als Rocliange).... Uac enim libcrtatc et conditione concessa spcravimus reliquam terram nostram facilius con- servandara et recuparandam scilicet, Hellevoet, Cothsouwe, Rocliange, que sex annis per illam terram, Middellant vidclicet...

  Hugo 'van Rochainge' (7) wordt hier samen met zijn vader Alardus (6) als getuige genoemd. Hugo van Naaldwijk (1) en zijn broer Bartholomeus (2) staan hier te boek als neven van de Voornes.. cognati domini de Voren.

(uit: voorouders van .. Dirk van Voorne..)
NB.  Het viel mij op dat deze informatie, kort na mijn update eerder die maand, op 27 januari 2016 is verwijderd...(?) De status van de personen in deze notitie zou verwijzen naar een militaire aangelegenheid, daar 'testes milites', Latijn voor 'getuigenis van militair/soldaat', hen als zodanig voorstelt.
  Met de 5e Kruistocht (1215 - 1221) op de 'voorpagina's' in die dagen, betreft dit mogelijk getuigenissen dan wel een evaluatie van een recente terugkeer uit het Heilige land of activiteiten over een aanstaande Kruisvaart, voorbereidingen waarover in de diverse oorkonden regelmatig melding wordt gemaakt. (Een conflict met de Friezen ligt niet zo voor de hand gezien de verbeterde relatie tijdens de regeerperiode van Floris IV die in 1234 tijdens een steek'spel' overleed in Corbie, (uitgebreidere Franse editie). De oudst bekende oorsprong van de Raaf...!! Hij ligt daar overigens niet begraven.)

  Graaf Willem I van Holland ging in 1219 met een flinke legermacht ten strijde, zijn bemanning was samengesteld uit de hogere en adellijke standen uit de regio..... Dat velen van deze reis niet terugkeerden moge duidelijk zijn. En dat zal een enorme invloed hebben gehad op de 'troonopvolging', de volgorde en de 'benummering' van de Heerschappen, Graafschappen en Hertogdommen.
  Iedere plaats leek ook zo z'n eigen Hugo te hebben... Hugo van Naaldwijk, Hugo 1 en 2 van (Oost)Voorne, Hugo van Rockanje, van Heenvliet (meerderen), van Cruiningen, van Strijen, van Arkel, van Rhenen, in de Waard hadden ze ook een Heer Hugo. In Luik was Hugo zelfs bisschop.. om er maar een paar te noemen. Het zal toch wel zo zijn dat één Hugo de heer of graaf was van méérdere domeinen..?? (Willem Alexander is bv. Heer van 21 domeinen op een totaal van 41 titels) Alhoewel, uitgaande van ene Hugo die 3 zonen krijgt waarvan er één ook Hugo heet.. deze 3 zonen noemen één van hun kids ook naar opa Hugo, en dat zijn er dan al 5 na twee generaties, vaak genummerd na de eerste.. tja, 't kan wel. Zwiebel komt daar ook mee aan.

 Ze zullen in elk domein een residentie hebben gehad en er met tijden- en tussenpozen hebben vertoefd voor officiële optredens of om zich te vermaken met jacht en spelen, en met wellicht op iedere locatie een bijvrouw of vriendin met bijbehorende bastaardkinderen (van wie er beslist wel een paar Hugo heetten, of Dirk natuurlijk) ...;-)
want:

    "Een broer(?) van Floris, genaamd Dirk, wordt nu heer van Voorne. Er is niets van hem bekend".!! Maar is Voorne dan nu ineens zijn 'familienaam'..? 
 Er is niet veel bekend uit deze periode op het eiland, het zijn veelal speculaties en aannames naast legendes. Er zijn verscheidene 'stambomen' die een afkomst naar oa Hugo I, Hugo II, Hugo III of ene Dirk suggereren, maar dat wordt later ook weer weerlegd... dat kan ik me voorstellen met zoveel Hugo's, er kan een correcte lijn zijn maar wellicht is er toch sprake van een persoonsverwisseling.?  De conclusies die eerdere onderzoekers hebben getrokken, en daarbij de invulling van hún visie met de informatie die op dat moment voorhanden was, maakt het geheel nog complexer.

  En om 't nog ingewikkelder te maken is er ook nog een Diederik I von Sayn
stamvader van het geslacht van Renesse, hij was gehuwd met N.N. van Voorne, van Renesse, van Haamstede, van Naaldwijk???, hij krijgt met deze onbekende vrouw(en) minstens twee zonen: 1. Diederik van Renesse aka (Dirk II von Sayn), en 2. Floris van Voorne, 

 Ik kan me dus ook niet onttrekken aan het idee dat deze Diederik I von Sayn meerdere gemalinnen kan hebben gehad daar de zonen niet beiden dezelfde titels overerfden en er 'naamsverschil' tussen de (half ?)broers is ontstaan, Renesse en Voorne.  In schema daaronder is Dirk ,Heer van VOORNEBurggraaf van Zeeland en ridderde zóón van Floris.. en dat wijkt af van andere aannames die hem als broer neerzetten.

  Wat opvalt is de verwijzing direct onder de stamboom van Dirk van Voorne* ca 1170 - dec. 1228.. zijnde de zoon van Dirk I, waar hierboven Dirk de zoon van Floris wordt genoemd. Zijn echtgenote Alveradis van Cuijk was eerder gehuwd geweest met Hendrik van Kessel. (Die misschien ook wel Dirk genoemd werd..) Indien de opvolger toch Diederik de bróér van Floris was dan zou de notatie, dat hij de zoon van Dirk I zou zijn, verwijzen naar Dirk I von Sayn en was híj wellicht degene die met een dochter uit het huis van Naaldwijk was gehuwd... ??!!

  Deze stamboom suggereert ook dat Dirk II (1170-1228) de zoon zou zijn van Dirk I (1135-1183) die afstamt van Hugo III,(Wiki)(ca. 1110 - na 1157), die was getrouwd met Hadewich een buitenechtelijk kind van Floris II van Holland..

Hier wordt Dirk 'Theodoricus de Vorren' genoemd...regel 35 e.v.


  Er is sprake van 2 gevallen waarbij ene Dirk zijn broer opvolgt, het kan zo zijn dat genealogen, die in het verleden niet over de informatie beschikten zoals wij dat nu op het Net hebben, één zo'n voorval van opvolging en verwantschap hebben gemist of er naar moesten gissen, waarvan de vele 'suggesties' en termen als: 'mogelijk', vermoedelijk', 'sprake van verwarring' en 'waarschijnlijk' doen getuigen. 


  Dit vraagt om opheldering. Het lijkt me dat de vele Dirken, hun bijbehorende titels en nummers, en onbekende verwantschap voor verwarring hebben gezorgd. Dat ook Wiki worstelt met identiteiten blijkt:


"Hugo III was waarschijnlijk Heer van Voorne en leenman van de bisschop."

"Mogelijk zijn er verschillende graven met de naam

Dirk samengevoegd tot Dirk IDit is goed 

mogelijk, omdat men in die tijd nooit over een Dirk 

de zoveelste sprak, maar gewoon over Graaf Dirk." 

!!!!!!!!
En dat zal ook voor de Heeren opgaan.

Wiki:[bewerken]


Mogelijk zijn er verschillende graven met de naam Dirk samengevoegd tot Dirk I. Dit is goed mogelijk, omdat men in die tijd nooit over een Dirk de zoveelste sprak, maar gewoon over Graaf Dirk. De geschiedenis rond de eerste graven van Holland is pas rond 1290 voor het eerst door Melis Stoke opgeschreven.
en:  De eerste keer in dit schema is het Dirk I die zijn broer Floris zou opvolgen en de titel van 'van Voorne' erft. De tweede keer is het Dirk II die zijn broer Hugo II opvolgt en een 'Heer' van Voorne wordt.. 


  (NB. de jaartallen geven vermeldingen aan, géén geboortejaar.)

Heren & vrouwen van Voorne

Heer (of vrouwe) Leven Notities
Hugo van Voorne vermeld in 1108 wordt vaak als Hugo III aangeduid, maar is zeer waarschijnlijk de eerste heerser van Voorne.
Floris van Voorne -1174 zoon van Hugo
Dirk I van Voorne -1189 broer van Floris
Hugo II van Voorne -1213 zoon van Dirk I
Dirk II van Voorne -1228 zoon van Dirk I
Hendrik van Voorne -1259 zoon van Dirk II
Albert of Albrecht van Voorne -1287 zoon van Hendrik
Catharina van Durbuy -1300 vrouw van Albert, 2jr regentes voor de jonge Gerard
Gerard van Voorne -1337 zoon van Albrecht
Machteld van Voorne -1372 dochter van Gerard, laatste telg, huwt Dirk IV van Valkenburg   Het was beslist geen zeldzaamheid dat iemand zijn (oudere) broer opvolgde, hoewel de redenen uiteenlopend zijn, maar meestal gebeurde dit na een overlijden. Soms was de dood veroorzaakt door een ziekte of ongeval, of was er sprake van sneuvelen tijdens een van de vele oorlogen en schermutselingen. Afgunst, haat en nijd of jaloezie konden een reden zijn om de betreffende person uit de weg te (laten) ruimen. Het moge duidelijk zijn dat dit soort praktijken niet altijd gedocumenteerd werd..

 ..... Interessant is toch wel een vermelding hieronder dat het wapen(schild) van Voorne (en dat van Haamstede..) overeenkomsten zou vertonen met dat van dit geslacht Sayn (uit Westfalen, tegen Keulen aan). Ik vraag mij af waar de stellige ontkenning van familieverhoudingen op gebaseerd is, en met welk doel er meer Graven aan de heren van Voorne moesten worden verbonden..???? en


(diverse schilden; in deze versie verschilt alleen de staart)
Wapen van Voorne

Sayn und Wittgenstein

*****

" De 'Voornes' worden in het begin van de dertiende eeuw onder de nobiles gerekend, een schaars artikel in de vroege geschiedenis van Holland en Zeeland, zeker wanneer we in ogenschouw nemen dat in de vroege dertiende eeuw, afgezien van de aan de Voornes verwante geslachten Van der Woerd en Van Naaldwijk, alleen het geslacht Van Teilingen voor dit predicaat in aanmerking komt. De plaats die door de Voornes in de (grafelijke) getuigenlijsten wordt ingenomen, lijkt in overeenstemming te zijn met hun adellijke afkomst. Zo prijkt Hugo van Voorne in 1108 in een door bisschop Burchard van Utrecht uitgevaardigde oorkonde te midden van de principes. Hij volgt onmiddellijk na Floris II van Holland en Gerard van Wassenberg, stamvader van het Gelderse gravengeslacht. Ook in de grafelijke getuigenlijsten vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw worden de heren van Voorne voortdurend aangetroffen in de voorste gelederen. Ook de huwelijksbanden van het geslacht Van Voorne vertonen een adellijk patroon. 

  Uit de vroege dertiende eeuw zijn huwelijken bekend met andere voorname adellijke geslachten, waaronder Van Cuyk en Van Cysoing. Deze traditie wordt in de tweede helft van de dertiende en in het begin van de veertiende eeuw voortgezet. 


 Met name deze in het Hollandse en Zeeuwse kustgebied exclusieve adellijke titel in de vroege dertiende eeuw doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een bijzonder illuster geslacht, waarvan de oorsprong mogelijk gezocht dient te worden in het grafelijke huis van Holland. Opvallend is in dit verband dat Dirk van Voorne in 1220 graaf Willem I 'cognatus' (neef) noemt."


  De voornaam Diederik/Dirk is veelvoorkomend en bewijst niets. Met het jaartal 1220 ernaast en een tijdspanne van een maand tussen beide handelingen, het onderwerp van overdracht van/naar een klooster, maar vooral de ondertekening in een zelfde ambt maakt de link naar Corvus een reële. Van Münster naar Holland reizen om daar een dergelijke officiële handeling te verrichten uit naam van een bisdom of klooster paste bij zijn positie als gezant, jurist, gouverneur en senator. Zo'n trip naar Voorn moet binnen een maand te doen zijn geweest in die tijd.

  Familiebanden met 'een geslacht Voorne' heb ik niet kunnen vinden, er is geen documentatie over.. Het lijkt eerder dat hij in Holland bekend kon worden in een functie/titel als Heer/heerser van Voorne en niet onder zijn familienaam bekendheid kreeg. 'Van Voorne' zou in dit geval dan ook geen familienaam zijn geweest. Bloedverwantschap uit de vrouwelijke lijn zou eventueel het verdwijnen/uitsterven van de naam Rave kunnen verklaren. Misschien is er rond die tijd een belangrijk huwelijk gesloten..? Net als bij de 'Voornse' Dirk is ook van Diederik Rave geen voorgeslacht bekend vanaf 1220...(en beiden zouden in 1228 overleden zijn..!!)

  Ene Dirk, Graaf van Holland..?? of/en heer van Voorne..??  De spelling van´burggraaf´ in een oud document als ´burgraaf´ bracht me op het idee het me als Dirk, Raaf van Holland voor te stellen. De grote vraag was toch waar dat 'adelijke geslacht' ineens vandaan kwam..????

 Wel, Dirk was mogelijk (nog) geen graaf maar een Raaf...? Diederik Raaf van Voorne..? En wat wanneer de voornaam Burg ook nog eens voorkomt.??? 


****
Corvey, de Raaf en de Hanse-route, maar vooral de invloed van de Bisdommen..!!

  Hieronder de inmiddels bekende kaart met het invloedsgebied van de oude Raaf, met bezittingen vanaf de 9e eeuw... Hoewel niet vernoemd in Wiki lijkt het mij waarschijnlijk dat de Villikation Gröningen, (een hofverband met het bisdom Halberstadt binnen het 'Grundherrschaft Corvey' ), de naamlegger is voor het latere Groningen in NL dat pas in 1040 wordt genoemd, waar Gröningen al in 934, ruim 100 jaar eerder dus, gedocumenteerd is...

Het invloedsgebied van de Raaf..

  Met in de 12e en 13e eeuw expansie naar de Noordzee, Scandinavië en de Oostzeehavens middels de Hanseroute.. Daarover meer in Raven in Münsterland.

   De kerkelijke invloed van Münster waartoe ook Utrecht behoorde.!!


****
Invloed van het bisdom Utrecht

   In diverse documenten die ik ben tegengekomen wordt al verwezen naar het Bisdom Utrecht dat van grote invloed is geweest bij de ontwikkelingen op de Zuid-Hollandse eilanden. Rond die tijd was het een Niemandsland met weinig lokale bevolking, regelmatig verzwolgen door de golven.. De enigen die zich investeringen voor een bepoldering/bebouwing konden veroorloven, waren de Adel, de Handelaren (Hanse) en de Kerkelijkheid. Elk 'toegeëigend' stuk grond, van welke omvang dan ook, moest beHeerd worden, daar moest iemand de scepter zwaaien. Vanuit het Bisdom werden Graven of Burggraven aangesteld om een Graafschap of Heerlijkheid onder gezag te houden, te exploiteren en te beschermen tegen veroveraars en plunderaars. Vrijwel altijd waren dat familieleden of goede vrienden die de eer ten beurt viel..  Ik kan me dan de verwarring voorstellen bij de naamgeving van de hoofdpersonen waarbij een Graaf, diens zoon of neef ineens 'Heer' wordt genoemd. Een juiste benaming zou dan zijn 'Graaf Heer van..' In zo'n context kan een Graaf van Holland eveneens Heer van Voorne zijn..

  Hieronder een voorbeeld van 'naams- gebiedsverstrengeling', een interessante stamboomnaam, Billung, die begint met Billung von Stubenskorn duc de Saxe, comte de Lunébourg . De naam Billung wordt nog aan zijn zoon Herman en kleinzoon Liudger (1011) (de eerste, rechts, op deze grafiek) doorgegeven. Zijn achterkleinzoon wordt echter Herman von Nifterlake II, graaf van Westfalen genoemd. Diens zoon raakt bekend als Gottschalk von Twente (graf von Agradingau, Emsgau, Hettergau, von Twente, graf von Hetter, vogt von Utrecht en Zütphen, graf im nördlichen Hamaland mit der Hauptstadt Zutphen).  De zoon van deze Gottschalk wordt aangesproken met: 
 Billung is een afstammeling van de  koningen der Saksen. Deze oude stamboom/mythologie gaat terug tot het begin van de jaartelling. 
*****

 De verdeling van de Bisdommen, Prins-bisdommen, Graafschappen en Hertogdommen in de 13/14e eeuw, met Utrecht paars centraal.

Hoge Middeleeuwen (Wiki)

'Gedurende de Middeleeuwen werden de hertogen van Brabant en Gelre en de graven van Holland en van Vlaanderen heersers over de meeste gebieden van de Lage Landen. Door veroveringen en vooral door huwelijkspolitiek vond schaalvergroting plaats. Zo kwam Holland onder de invloedssfeer van de graven van Henegouwen, en beiden samen onder invloed van het Huis Wittelsbach van Beieren. Er kwam ook weer beweging in de samenleving, zodat deze na tweehonderd jaar voor iemand die rond 1050 had geleefd niet meer te herkennen was, wat ook wel de Renaissance van de 12e eeuw genoemd. Een van de kenmerken was de enorme toename van de ontginningen van nieuw land. 

...Voor de Grote Ontginning waren de grenzen tussen het machtsgebied van de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht niet duidelijk te tekenen en bestond er tussen beide een feitelijk niemandsland. Gedurende de ontginningen wisten de graven van Holland echter hun invloed uit te breiden ten koste van (bisdom)Utrecht. Zo ging Amstelland in 1279 over van Utrecht naar Holland. Waterland werd door Jan van Persijn in 1281 of 1283 verkocht aan graaf Floris V, West-Friesland werd na een eeuwenlange strijd in 1297 definitief onderworpen.'

  Met dank aan het Utrechts Archief dat mij desgevraagd informatie heeft toegestuurd, toentertijd bijgehouden door het Bisdom Utrecht, over een periode vanaf het jaar 1025. Hieruit blijkt een nauwe samenwerking met andere Bisdommen en Graafschappen, niet alleen in de Lage Landen, maar ook met die in o.a. Keulen, Münster/Corvey, Ravensberg en Minden in Duitsland, en vooral ter Doest in Vlaanderen. Regelmatig wordt er melding gemaakt van: ruilovereenkomsten, verkoopcontracten, schenkingen en 'aktes van afstand'. Maar ook van arbitrale uitspraken, bevelen en verzoeningen. Naast Hollandse, Rijnsche en Arnhemse Guldens werden er ook 'nieuwe' Münsterse Marken en pfenningen als betaalmiddel gebruikt..!!

 De Abdij Corvey, in persoon van abt Wale, wordt al genoemd direct na het overlijden van Karel de Grote (814) wanneer zijn minder gezaghebbende zoon Lodewijk, het rijk een aantal jaren later uiteen laat vallen. De abdij van Corvey groeit vanaf 823 uit tot één van de invloedrijkste in Europa.. en wordt met regelmaat in de oorkonden vernoemd.
Samenwerking Münster/Corvey en Utrecht

508.  Florens van Wevelinchoven 1379, vroeger bisschop van Münster, thans van Utrecht..!


414. Hieronder wordt gesproken over Diderik Graaf van Hollant 1204.
415. ..en een bisschop Diederik eveneens 1204. Rond die tijd was er ook sprake van een Dirk Heer van Voorne, een Diederik van Renesse.


Charterboeken

   Rond 1220 blijken er nog al wat klachten van de diverse bisdommen/regeringen bij Keizer Frederik aan te komen, vnl over tolgelden en belastingheffingen, in een bijzondere bijeengeroepen Ryksvergadering te Frankfort, verzochten 'Afgezondenen' de keizer om in te grijpen.. Deze had plannen om een zoon van hem (Henrik of Koenraad, of beiden..) tot Roomsch Koning te laten kiezen, en om de bisschoppen en graven tevreden te stellen en te kalmeren, verleende hij vele privileges (vryheden en voorregten) in een openlijke Giftbrief van 26 april 1220. Het gevolg was een groot aantal wetswijzigingen maar vooral ook het van eigenaar wisselen van onroerende zaken..!! 

  Het is niet onwaarschijnlijk dat Diederik Rave als afgevaardigde/getuige namens het Bisdom Münster of de Abdij Corvey diverse gebieden heeft bezocht om documenten te ondertekenen.. handelsbelangen in de Hanse maken zijn aanwezigheid hier ook aannemelijk. De banden met ter Doest zijn eveneens duidelijk. Over ter Doest en met name het Vlaamse Cisterciënzer-klooster dat van grote invloed was op de ontwikkelingen op de eilanden en nauw samenwerkte met Münster/Corvey  !!

Naast de handelslieden kreeg ook ter Doest bescherming.


Overeenkomst met alle Duitse (Hanse)kooplieden, onder hen vele Raven.. 
..en de bescherming die zij later genieten.

Hoe correct en betrouwbaar zijn deze gegevens vwb namen en jaartallen.?

Kloppen hier de namen niet of is de datering 10 jaar mis (oorspronkelijk gedateerd op 1228)..? Dit soort aanpassingen of correcties komt met regelmaat voor.  N0. 928 :

..dat de namen, Dirk (Diederik, Hendrik, Frederik), Willem, Otto !!, Hugo en Florus wel erg populair waren en van nummers voorzien... Vaders en zonen, neven en voogden, halfbroers en bastaardkinderen..

  
  Dat de Vlamingen niet altijd de baas waren over Vlaanderen/Zeeland komt hieronder mooi naar voren waar Jan (van Avesnes) een gedeelte van Vlaanderen opeist dat in handen was van het Duitse rijk..1247. Het wordt hem geschonken door zijn zwager Willem 2 die zich 'Graaf van Holland en Zeeland was gaan noemen'..!! (101)


  

  Opvallend is het grote aantal oorlogen, twisten, onlusten, ruzies, verzoeningen, bastaardkinderen, uithuwelijken, moord, doodslag en verraad. En het voortdurend wisselen van 'eigenaar' van hoeven, landerijen, steden, provincies en ander vast- en losgoed. 

  *****
Voorlopige conclusie
  Tot dusver heb ik nog geen direct bewijs kunnen vinden voor mijn stelling dat Diederik Rave inderdaad in 1220 als ondertekenaar op Voorne aanwezig zou zijn geweest. In de decennia ervoor, evenals in die erna, ben ik de naam Rave of Corvus niet meer tegengekomen op de eilanden; in de oorkondenboeken worden er echter wel regelmatig transacties vanuit het gebied (met name de abdij ter Doest) met de abdij Corvey/Münster en met het graafschap Ravensberg vermeld. Het sterkste argument om hier Diederik als (G)Raaf van Voorne toch als aanwezige neer te zetten is de naamsverbinding aan het gebied welke dateert uit diezelfde tijd. Het zou in één klap de herkomst van de namen van de oude burcht Ravestein (na 1220), de Ravenseweg, de Ravense Hoek, de Ravense Heuvel en het Ravense Hout verklaren (na 1229), maar vooral een naam geven aan de onbekenden die uit de nevelen opdoken natuurlijk...  door de contacten met Münster, zowel met de bisdommen in de omstreken als met de abdij, lijkt het verspreiden van de naam zich ook via de handelsroutes te kunnen hebben voorgedaan. Met of zonder Diederik... 

 Neemt niet weg dat ik ook nog veel vraagtekens heb staan bij de invulling en oorsprong van de verschillende stambomen van de betreffende heren van Voorne en hun nakomelingen in de beschikbare literatuur. Maar vooral ook omdat de naam van Voorne een eigen leven als familienaam is gaan leiden. De onzekerheden in de betreffende stambomen, maar vooral de ongegronde aannames van afstamming en opvolging geven een vertekend beeld.

 Diederik zou een geschikte, en logische, invulling zijn voor het plots uit het niets verschijnende geslacht op de eilanden. De Hanzekooplieden die neerstreken waren directe Rave-familieleden die buitengaats handel dreven tussen Denemarken/Duitsland in het noorden en Holland, Vlaanderen en Engeland langs de route. Het lijkt waarschijnlijk dat Diederik op korte termijn huiswaarts is gekeerd en zich bij zijn gezin heeft gevoegd. De verdere ontwikkeling werd overgelaten aan de Hanse, die een post in Heenvliet oprichtten en de handelsweg op de eilanden Nieuwenhoorn en Oudenhoorn realiseerden.

  Omdat de documentatie van Voorne over de periode hierna vollediger is en de naam Rave daar niet meer vermeld wordt pleit dat ook voor het neerzetten van de familie in de periode die ik geschetst heb. Om deze tijdsspanne eerder te situeren is niet aannemelijk daar de eilanden toen nog niet echt 'ontgonnen' waren.   

  Nu heeft Obreen ook zegels en wapens bekeken met daarop de afbeelding van een vis, De VORNE op een zegel van ene Hugo.. welke hij ten onrechte in een eerdere beschrijving voor een hond aanzag. Het eiland lijkt dus vernoemd naar een vis en heeft de naam niet gekregen via ene Hugo of Dirk, zij waren slechts korte tijd Heersers. Hun Familienaam?? Ik waag me er nog niet aan..... 


De eerste 'heren van Voorne' waren ongetwijfeld vissers..


Verder onderzoek is lopende..

Iedere suggestie, aanvulling of correctie is van harte welkom.


Meer 'familienieuws':


No comments: